Koszty w firmie

Od marca wyższe diety za podróż służbową

Od 1 marca ulegnie zmianie wysokość diety na obszarze kraju, zostanie ona podniesiona z 23 zł na 30zł.

Ryczałt za nocleg przysługujacy pracownikowi w razie nie zapewnienia mu bezpłatnego noclegu lub gdy pracownik nie przedłozy rachunku na nocleg będzie wynosił 45 zł (150% x30zł).

Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej za każdą rozpoczetą dobę podróży krajowej będzie wynosił 6 z ł (20% x30zł).

Limit zwrotu kosztów noclegu w obiektach hotelowych, będzie przysługiwał w wysokości przedstawionego rachunku – jednak nie wyższej za dobę hotelową niż dwudziestokrotność diety, czyli 600zł (20x30zł).

Wyskość diety krajowej może ulec zmniejszeniu w przypadku zapewnienia bezpłatnego wyżywienia 25% diety na śniadania i kolację, 50% diety na obiad.

 

Podróże zagraniczne (wybrane państwa)

Państwo Waluta od
1.01.2006 r.
od
1.03.2013 r.
Dieta Limit
na
noclegi
Dieta Limit
na
noclegi
Austria EUR 45 100 52 130
Belgia EUR 45 160 48 160
Dania DKK 324 800 406 1.300
Finlandia EUR 42 135 48 160
Francja EUR 45 120 50 180
Grecja EUR 45 104 48 140
Hiszpania EUR 48 120 50 160
Irlandia EUR 45 146 52 160
Luksemburg jak w Belgii jak w Belgii
Niderlandy EUR 42 120 50 130
Niemcy EUR 42 103 49 150
Portugalia EUR 48 85 49 120
Szwecja SEK 351 1.200 459 1.800
Wielka Brytania GBP 32 140 35 200
Włochy EUR 42 105 48 174
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) USD 46 160 59 200
– w tym:
Nowy Jork
i Waszyngton
200 350
300

(Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1991 ze zm., z 2013 r. poz. 167)

Jednorazowa amortyzacja do 50 tys.EURO

Zgodnie z art. 22 k ustawy o p.d.o.f. ust.7 podatnicy którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

 W roku 2013 limit 50.000 euro to kwota 205.000 zł.

W roku 2012 limit 50.000 euro to kwota 222.000 zł.

 

Koszty używania pojazdów prywatnych do celów służbowych od 01.01.2012

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002r. nr 27, poz.271 ze zm.) obowiązują stare stawki z 14-11-2007r. Ministerstwo Infrastruktury nie planuje wprowadzenia nowego projektu  dotyczącego zmiany stawek  za km rozporządzenia z data wsteczną. Tak więc bieżące rozliczenia tzw. kilometrówki dokonujemy na starych zasadach , natomiast nowe korzystniejsze stawki będzie można stosować dopiero na bieżąco.

Projekt rozporządzenia przewiduje następujące stawki (obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych) :

 

 

Stawka za 1 km przebiegu:

Nowe stawki od 1.01.2012 r.

obecne stawki

a) samochodu osobowego
– o pojemności skokowej silnika do 900 cm3
– o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

0,97 zł
1,01 zł

0,5214 zł
0,8358 zł

b) motocykla

0,92 zł

0,2302 zł

c) motoroweru

0,81 zł

0,1382 zł

 

 

Źródło:http://admeria.pl/2011/09/wysokosc-stawki-za-1-km-przebiegu-pojazdu-w-2012-r/ 

Jednak musimy pamiętać o  maksymalnych miesięczych limitach przewidzianych również w tym rozporządzeniu. Uzależnione są one od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w której pracownik jest zatrudniony. Limit wynosi dla:

 

  • 300 km – do 100 tys. mieszkańców
  • 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców
  • 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

 

*) aktywny formularz do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów znajduje się w niezbędniku przedsiębiorcy