Urząd Skarbowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limit na 2014 rok

Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.):

Art. 6. 4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 633.450 zł (równowartość 150.000 euro) ,
  • b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 633.450 zł (równowartość 150.000 euro);

2) rozpoczną wykonywanie działalności w 2014 r. i nie będą korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2014 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2013 r. nie przekroczą kwoty 105.575 zł (równowartość 25.000 euro).

Wysokość limitu jest przeliczana według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 01.10.2013 
źródło : Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013

Ryczałt ewidencjonowany – nowy limit

 

Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.):

Art. 6. 4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro, lub
  • b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro
Wysokość limitu jest przeliczana według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 01.10.2012 
Limit  w roku 2013
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu
Podmioty kontynuujące działalność 150’000 euro 615’300 zł 150’000 euro 615’300 zł

Podatek w grudniu

W grudniu po raz pierwszy przedsiębiorcy nie zapłacą podwójnej zaliczki na podatek dochodowy.

Za miesiąc grudzień zaliczkę na podatek dochodowy należy wpłacić  do 21 stycznia 2013 roku.

Dodatkowo podatnik nie będzie musiał płacić w ogóle zaliczki za miesiąc grudzień, jeśli w terminie jej zapłaty złoży zeznanie roczne i wpłaci podatek.

Wprowadzone zmiany związane z zapłatą zaliczki za miesiąc grudzień w porównaniu do lat ubiegłych, pozwolą inaczej zaplanować koszty firmy w ostatnich miesiącach roku.

Sprzedaż w sieci a kasa fiskalna

Rozliczenie dochodu z e-handlu zależy od tego czy jest to transakcja incydentalna , czy też w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprzedaż dla osób fizycznych (przy sprzedaży przez Internet-jest to przeważający klient) powinna być ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej. Dotyczy to również podatników korzystających ze zwolnienia z VAT dla drobnych przedsiębiorców, mimo że wówczas ewidencjonowana sprzedaż nie jest opodatkowana VAT.

Ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie mogą korzystać te osoby, u których sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie przekroczyła w trakcie roku 40 tys.zł i wcześniej nie powstał obowiązek stosowania kasy rejestrującej. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w  danym roku podatkowym limit ten wynosi 20 tys.zł .

Rozporządzenie Ministra Finansów  z 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas przewiduje zwolnienia przedmiotowe. Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem  poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, podlega zwolnieniu pod warunkiem, że w przeprowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję wynika jednoznacznie jakiej dostawy dotyczyła zapłata.

Powyższe zwolnienie przedmiotowe nie ma zastosowania w przypadku sprzedaży takich towarów:
  • sprzęt radiowo – telewizyjny;
  • sprzęt telekomunikacyjny;
  • sprzęt fotograficzny (z wyłączeniem akcesoriów do sprzętów i wyposażenia fotograficznego);
  • wyroby z metali szlachetnych klub z udziałem tych metali;
  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli);
  • przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie: płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów.

Wymienione wyżej towary należy zawsze ujmować przy użyciu kasy rejestrującej w razie sprzedaży na rzecz osób fizycznych.