składki zus obowiązujące w 2015 styczeń -marzec

SKŁADKI ZUS obowiązujące styczeń-marzec 2015 PŁATNE DO 10 -TEGO każdego miesiąca 

Składki ZUS dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

167,47

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

154,61

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

279,41

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

757,76

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

699,56

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

279,41 

Składka na FP – 53

58,20

 

 

składki zus obowiązujące w 2014 roku

SKŁADKI ZUS obowiązujące styczeń-grudzień 2014 PŁATNE DO 10 -TEGO każdego miesiąca 

Składki ZUS dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

160,78

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

148,43

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

270,40

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

716,99

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

661,92

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

270,40 

Składka na FP – 53

55,07

 

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limit na 2014 rok

Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.):

Art. 6. 4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 633.450 zł (równowartość 150.000 euro) ,
 • b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 633.450 zł (równowartość 150.000 euro);

2) rozpoczną wykonywanie działalności w 2014 r. i nie będą korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2014 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2013 r. nie przekroczą kwoty 105.575 zł (równowartość 25.000 euro).

Wysokość limitu jest przeliczana według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 01.10.2013 
źródło : Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013

Limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

 

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych   od 1 stycznia 2014 roku będą miały przedsiębiorstwa, które osiągnęły przychody netto w wysokości 5 059 560 zł.

 

Limit przychodów to wynik przeliczenia wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 z późn. zm.), tj. 1,2 mln euro po kursie z 30 września.

Dla porównania limit dla roku 2013  wynosił  4 936 560 zł.

Obowiązki ubezpieczonych w KRUS

Osoby prowadzące działalność gospodarczą ubezpieczone w KRUS muszą do 31 maja dostarczyć zaświadczenie o wysokości należnego podatku dochodowego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Przekroczenie granicznej kwoty należnego podatku dochodowego skutkuje wykluczeniem z ubezpieczenia rolniczego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. z 2012r. poz.274) kwota graniczna podatku dochodowego na rok 2012 wynosi: 3011zł.

Informację tę składa się  w formie zaświadczenia o wpłaconej kwocie podatku dochodowego ( z  urzedu skarbowego), albo w formie oświadczenia, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

źródło: ” Gazeta Podatkowa” z 6 maja 2013 nr 36 (973)

Od marca wyższe diety za podróż służbową

Od 1 marca ulegnie zmianie wysokość diety na obszarze kraju, zostanie ona podniesiona z 23 zł na 30zł.

Ryczałt za nocleg przysługujacy pracownikowi w razie nie zapewnienia mu bezpłatnego noclegu lub gdy pracownik nie przedłozy rachunku na nocleg będzie wynosił 45 zł (150% x30zł).

Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej za każdą rozpoczetą dobę podróży krajowej będzie wynosił 6 z ł (20% x30zł).

Limit zwrotu kosztów noclegu w obiektach hotelowych, będzie przysługiwał w wysokości przedstawionego rachunku – jednak nie wyższej za dobę hotelową niż dwudziestokrotność diety, czyli 600zł (20x30zł).

Wyskość diety krajowej może ulec zmniejszeniu w przypadku zapewnienia bezpłatnego wyżywienia 25% diety na śniadania i kolację, 50% diety na obiad.

 

Podróże zagraniczne (wybrane państwa)

Państwo Waluta od
1.01.2006 r.
od
1.03.2013 r.
Dieta Limit
na
noclegi
Dieta Limit
na
noclegi
Austria EUR 45 100 52 130
Belgia EUR 45 160 48 160
Dania DKK 324 800 406 1.300
Finlandia EUR 42 135 48 160
Francja EUR 45 120 50 180
Grecja EUR 45 104 48 140
Hiszpania EUR 48 120 50 160
Irlandia EUR 45 146 52 160
Luksemburg jak w Belgii jak w Belgii
Niderlandy EUR 42 120 50 130
Niemcy EUR 42 103 49 150
Portugalia EUR 48 85 49 120
Szwecja SEK 351 1.200 459 1.800
Wielka Brytania GBP 32 140 35 200
Włochy EUR 42 105 48 174
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) USD 46 160 59 200
– w tym:
Nowy Jork
i Waszyngton
200 350
300

(Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1991 ze zm., z 2013 r. poz. 167)

Składki ZUS obowiązujące w 2013 roku

SKŁADKI ZUS obowiązujące styczeń-grudzień 2013 PŁATNE DO 10 -TEGO każdego miesiąca 

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

153,12

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

141,36

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

261,73

 

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

710,67

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

656,09

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

261,73

Składka na FP – 53

54,58

 

Dni wolne od pracy w 2013

Poniższe  święta zostały ustanowione dniami wolnymi od pracy na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy i jej późniejszych zmian (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.).

Dniami wolnymi od pracy są:

 • 1 stycznia – Nowy Rok (wtorek)
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli (niedziela),
 • 31 marca – pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela),
 • 1 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),
 • 1 maja – Święto Państwowe (środa),
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (piątek),
 • 19 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),
 • 30 maja – dzień Bożego Ciała (czwartek),
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (czwartek),
 • 1 listopada– Wszystkich Świętych (piątek),
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (poniedziałek),
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (środa),
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (czwartek).

Ryczałt ewidencjonowany – nowy limit

 

Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.):

Art. 6. 4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro, lub
 • b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro
Wysokość limitu jest przeliczana według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 01.10.2012 
Limit  w roku 2013
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu
Podmioty kontynuujące działalność 150’000 euro 615’300 zł 150’000 euro 615’300 zł

Jednorazowa amortyzacja do 50 tys.EURO

Zgodnie z art. 22 k ustawy o p.d.o.f. ust.7 podatnicy którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

 W roku 2013 limit 50.000 euro to kwota 205.000 zł.

W roku 2012 limit 50.000 euro to kwota 222.000 zł.