Od marca wyższe diety za podróż służbową

Od 1 marca ulegnie zmianie wysokość diety na obszarze kraju, zostanie ona podniesiona z 23 zł na 30zł.

Ryczałt za nocleg przysługujacy pracownikowi w razie nie zapewnienia mu bezpłatnego noclegu lub gdy pracownik nie przedłozy rachunku na nocleg będzie wynosił 45 zł (150% x30zł).

Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej za każdą rozpoczetą dobę podróży krajowej będzie wynosił 6 z ł (20% x30zł).

Limit zwrotu kosztów noclegu w obiektach hotelowych, będzie przysługiwał w wysokości przedstawionego rachunku – jednak nie wyższej za dobę hotelową niż dwudziestokrotność diety, czyli 600zł (20x30zł).

Wyskość diety krajowej może ulec zmniejszeniu w przypadku zapewnienia bezpłatnego wyżywienia 25% diety na śniadania i kolację, 50% diety na obiad.

 

Podróże zagraniczne (wybrane państwa)

Państwo Waluta od
1.01.2006 r.
od
1.03.2013 r.
Dieta Limit
na
noclegi
Dieta Limit
na
noclegi
Austria EUR 45 100 52 130
Belgia EUR 45 160 48 160
Dania DKK 324 800 406 1.300
Finlandia EUR 42 135 48 160
Francja EUR 45 120 50 180
Grecja EUR 45 104 48 140
Hiszpania EUR 48 120 50 160
Irlandia EUR 45 146 52 160
Luksemburg jak w Belgii jak w Belgii
Niderlandy EUR 42 120 50 130
Niemcy EUR 42 103 49 150
Portugalia EUR 48 85 49 120
Szwecja SEK 351 1.200 459 1.800
Wielka Brytania GBP 32 140 35 200
Włochy EUR 42 105 48 174
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) USD 46 160 59 200
– w tym:
Nowy Jork
i Waszyngton
200 350
300

(Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1991 ze zm., z 2013 r. poz. 167)

Składki ZUS obowiązujące w 2013 roku

SKŁADKI ZUS obowiązujące styczeń-grudzień 2013 PŁATNE DO 10 -TEGO każdego miesiąca 

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

153,12

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

141,36

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

261,73

 

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

710,67

Składka na ubezpieczenie społeczne – 51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

656,09

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 52

261,73

Składka na FP – 53

54,58

 

Dni wolne od pracy w 2013

Poniższe  święta zostały ustanowione dniami wolnymi od pracy na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy i jej późniejszych zmian (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.).

Dniami wolnymi od pracy są:

 • 1 stycznia – Nowy Rok (wtorek)
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli (niedziela),
 • 31 marca – pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela),
 • 1 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),
 • 1 maja – Święto Państwowe (środa),
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (piątek),
 • 19 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),
 • 30 maja – dzień Bożego Ciała (czwartek),
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (czwartek),
 • 1 listopada– Wszystkich Świętych (piątek),
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (poniedziałek),
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (środa),
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (czwartek).

Ryczałt ewidencjonowany – nowy limit

 

Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.):

Art. 6. 4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro, lub
 • b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro
Wysokość limitu jest przeliczana według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 01.10.2012 
Limit  w roku 2013
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu
Podmioty kontynuujące działalność 150’000 euro 615’300 zł 150’000 euro 615’300 zł

Jednorazowa amortyzacja do 50 tys.EURO

Zgodnie z art. 22 k ustawy o p.d.o.f. ust.7 podatnicy którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

 W roku 2013 limit 50.000 euro to kwota 205.000 zł.

W roku 2012 limit 50.000 euro to kwota 222.000 zł.

 

Podatek w grudniu

W grudniu po raz pierwszy przedsiębiorcy nie zapłacą podwójnej zaliczki na podatek dochodowy.

Za miesiąc grudzień zaliczkę na podatek dochodowy należy wpłacić  do 21 stycznia 2013 roku.

Dodatkowo podatnik nie będzie musiał płacić w ogóle zaliczki za miesiąc grudzień, jeśli w terminie jej zapłaty złoży zeznanie roczne i wpłaci podatek.

Wprowadzone zmiany związane z zapłatą zaliczki za miesiąc grudzień w porównaniu do lat ubiegłych, pozwolą inaczej zaplanować koszty firmy w ostatnich miesiącach roku.

Księgi rachunkowe – nowy limit

Przedsiębiorstwa które w 2012 r. osiągnęły przychody netto o wartości 4 936 560 zł od 1 stycznia 2013 będą miały obowiązek założyć księgi rachunkowe.

Limit przychodów to wynik przeliczenia wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 z późn. zm.), tj. 1,2 mln euro po kursie z 30 września.

Dla porównania limit dla roku 2012  wynosi 5 293 440 zł.

Emerytem będzie każdy

 

ZUS wymaga od ubiegającego się o emeryturę  dokumentów świadczących o  stażu  pracy, wynagradzaniu, okresach ubezpieczenia.

Zdarza się, że ZUS kwestionuje świadectwa pracy, potwierdzenia wysokości zarobków z powodu niedokładnie odbitej pieczątki bądź podpisu obowiązkowego w danym okresie.

Kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji, jednak co zrobić gdy dana firma przekształciła się w inny podmiot bądź została zlikwidowana.

 

Pomocne  będą bazy danych zlikwidowanych firm:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych  http://ewidencja.archiwa.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  http://www.zus.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza 00-013 Warszawa, ul. Jasna 1  http://www.krs.org.pl

– Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej z siedzibą w Milanówku

    05-822 Milanówek, ul. Stefana Okrzei 1, skr. poczt. 164

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich  http://www.sap.waw.pl

Kwiecień – kolejna podwyżka składek ZUS

To już trzecia podwyżka składek ZUS w tym roku związana jest ona z procentowym podniesieniem składki  na ubezpieczenie wypadkowe z 1,67 % na 1,93%. Za miesiąc kwiecień przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz zatrudniający do 9 pracowników zobowiązani są opłacać składki w wyższej wysokości.

 

Aktualne stawki ZUS obowiązujące od kwietnia do grudnia 2012  

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania

Składka na ubezpieczenie społeczne51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

143,56

Składka na ubezpieczenie społeczne51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

132,52

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 52

254,55

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Składka na ubezpieczenie społeczne51 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

674,88

Składka na ubezpieczenie społeczne51 bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

623,05

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 52

254,55

Składka na FP53

51,83


Małe firmy z wyższymi składkami

Jak donosi Gazeta Prawna (z 19 marca 2012 nr 55) od 1 kwietnia wyższą składkę wypadkową zapłacą firmy, które zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięciu pracowników.

Co miesiąc na konto ZUS wpłynie 1,93 proc. (obecnie jest to 1,67 proc.)  podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe czyli pensji brutto pracownika. Pozostałe firmy zapłacą wyższe składki dopiero wtedy, gdy zostaną zakwalifikowane do pewnych grup działalności, m.in. leśnictwa, wydobywania węgla i górnictwa rud metali.