Małe firmy z wyższymi składkami

Jak donosi Gazeta Prawna (z 19 marca 2012 nr 55) od 1 kwietnia wyższą składkę wypadkową zapłacą firmy, które zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięciu pracowników.

Co miesiąc na konto ZUS wpłynie 1,93 proc. (obecnie jest to 1,67 proc.)  podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe czyli pensji brutto pracownika. Pozostałe firmy zapłacą wyższe składki dopiero wtedy, gdy zostaną zakwalifikowane do pewnych grup działalności, m.in. leśnictwa, wydobywania węgla i górnictwa rud metali.

 

 

Do 15 marca kolejne obowiązkowe sprawozdanie

  Właściciel gabinetu stomatologicznego może zostać ukarany karą finansową nawet do 10tys.zł, jeśli nie złoży w terminie do 15 marca  zbiorczego zestawienia danych o wytworzonych odpadach. Dokument powinien złożyć w urzędzie marszałkowskim właściwym dla miejsca wytwarzania śmieci. Dentysta ma obowiązek prowadzić ilościową i jakościową ewidencję  odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Dane należy przechowywać przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym powstały. Według prowadzonej ewidencji właściciel gabinetu sporządza informację, która przekazuje do urzędu marszałkowskiego.

Zbiorcze zestawienie danych powinno zawierać następujące informacje:

 •  rodzaj i ilości odpadów,
 • sposoby gospodarowania nimi
 • oraz informacja o instalacjach i urządzeniach, które służą do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
 

Od lutego wyższe składki ZUS

Od 01 lutego 2012 w związku z podniesieniem o 2 punkty procentowe składki na ubezpieczenie rentowe obowiązuje nowa wyższa składka na ubezpieczenie społeczne .

SKŁADKI ZUS obowiązujące w 2012 PŁATNE DO 10 -TEGO każdego miesiąca 

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek wynoszą :

 • Składka na ubezpieczenie społeczne łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 51 –  142,39 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne :  52 – 254,55 zł

Razem składki od miesiąca lutego łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 396,94 zł


 • Składka na ubezpieczenie społeczne  bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 51 – 131,36 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne :  52 – 254,55 zł

Razem składki od miesiąca lutego bez składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe: 385,91 zł

 

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych  od miesiąca lutego 2012 wynoszą:

 • Składka na ubezpieczenie społeczne łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 51-669,38  zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 52 – 254,55 zł
 • Składka na fundusz pracy: 53 – 51,83 zł

Razem składki od miesiąca lutego łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym : 975,76 zł

 

 • Składka na ubezpieczenie społeczne  bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 51 –617,55  zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 52 – 254,55 zł
 • Składka na fundusz pracy: 53 – 51,83 zł

Razem składki od miesiąca lutego bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 923,93zł

Koszty używania pojazdów prywatnych do celów służbowych od 01.01.2012

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002r. nr 27, poz.271 ze zm.) obowiązują stare stawki z 14-11-2007r. Ministerstwo Infrastruktury nie planuje wprowadzenia nowego projektu  dotyczącego zmiany stawek  za km rozporządzenia z data wsteczną. Tak więc bieżące rozliczenia tzw. kilometrówki dokonujemy na starych zasadach , natomiast nowe korzystniejsze stawki będzie można stosować dopiero na bieżąco.

Projekt rozporządzenia przewiduje następujące stawki (obecnie projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych) :

 

 

Stawka za 1 km przebiegu:

Nowe stawki od 1.01.2012 r.

obecne stawki

a) samochodu osobowego
– o pojemności skokowej silnika do 900 cm3
– o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

0,97 zł
1,01 zł

0,5214 zł
0,8358 zł

b) motocykla

0,92 zł

0,2302 zł

c) motoroweru

0,81 zł

0,1382 zł

 

 

Źródło:http://admeria.pl/2011/09/wysokosc-stawki-za-1-km-przebiegu-pojazdu-w-2012-r/ 

Jednak musimy pamiętać o  maksymalnych miesięczych limitach przewidzianych również w tym rozporządzeniu. Uzależnione są one od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w której pracownik jest zatrudniony. Limit wynosi dla:

 

 • 300 km – do 100 tys. mieszkańców
 • 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców
 • 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

 

*) aktywny formularz do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów znajduje się w niezbędniku przedsiębiorcy 

 

Sprzedaż w sieci a kasa fiskalna

Rozliczenie dochodu z e-handlu zależy od tego czy jest to transakcja incydentalna , czy też w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprzedaż dla osób fizycznych (przy sprzedaży przez Internet-jest to przeważający klient) powinna być ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej. Dotyczy to również podatników korzystających ze zwolnienia z VAT dla drobnych przedsiębiorców, mimo że wówczas ewidencjonowana sprzedaż nie jest opodatkowana VAT.

Ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie mogą korzystać te osoby, u których sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie przekroczyła w trakcie roku 40 tys.zł i wcześniej nie powstał obowiązek stosowania kasy rejestrującej. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w  danym roku podatkowym limit ten wynosi 20 tys.zł .

Rozporządzenie Ministra Finansów  z 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas przewiduje zwolnienia przedmiotowe. Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem  poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, podlega zwolnieniu pod warunkiem, że w przeprowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję wynika jednoznacznie jakiej dostawy dotyczyła zapłata.

Powyższe zwolnienie przedmiotowe nie ma zastosowania w przypadku sprzedaży takich towarów:
 • sprzęt radiowo – telewizyjny;
 • sprzęt telekomunikacyjny;
 • sprzęt fotograficzny (z wyłączeniem akcesoriów do sprzętów i wyposażenia fotograficznego);
 • wyroby z metali szlachetnych klub z udziałem tych metali;
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli);
 • przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie: płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów.

Wymienione wyżej towary należy zawsze ujmować przy użyciu kasy rejestrującej w razie sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

Za styczeń 2012 zapłacimy nowe składki ZUS

Składki zus za miesiąc styczeń 2012 płatne do 10 -tego lutego

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek, są wyższe po zmianie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 • Składka na ubezpieczenie społeczne łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:    51 – 133,39 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne :  52 – 254,55 zł

Razem składki za miesiąc styczeń łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 387,94 zł


 • Składka na ubezpieczenie społeczne  bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 51 – 122,36 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne :  52 – 254,55 zł

Razem składki za miesiąc styczeń bez składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe: 376,91 zł

 

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych  za miesiąc styczeń 2012 wynoszą:

 • Składka na ubezpieczenie społeczne łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 51- 627,07 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 52 – 254,55zł
 • Składka na fundusz pracy: 53 – 51,83 zł

Razem składki za miesiąc styczeń łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym : 933,45 zł

 

 • Składka na ubezpieczenie społeczne  bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 51 – 575,24 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 52 – 254,55 zł
 • Składka na fundusz pracy: 53 – 51,83 zł

Razem składki za miesiąc styczeń bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 881,62zł

Dokumenty ZUS najlepiej trzymać 50 lat

 

Z dziesięciu  lat do pięciu lat został skrócony okres, przez który płatnik składek jest zobowiązany przechowywać kopie dokumentów rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz  dokumenty je korygujące. Termin liczony jest od dnia przekazania dokumentów do ZUS w formie elektronicznej bądź papierowej. Zmiany te zostały wprowadzone od 01 stycznia 2012 na mocy tzw.ustawy destrukcyjnej, tj. ustawy z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców – (Dz.U. nr 232, poz.1378). Skrócenie tego okresu jest konsekwencją redukcji od 01 stycznia 2012 r.do pięciu lat okresu przedawnienia należności firm wobec ZUS  z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Natomiast dokumenty związane z opłacaniem składek  określa natomiast ustawa o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z jej art. 125 a płatnik składek musi przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń  na podstawie których ZUS ustala podstawę wymiaru emerytury  lub renty  przez 50 lat od dnia zakończenia zatrudnienia danego pracownika.