deklaracje

Dokumenty ZUS najlepiej trzymać 50 lat

 

Z dziesięciu  lat do pięciu lat został skrócony okres, przez który płatnik składek jest zobowiązany przechowywać kopie dokumentów rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz  dokumenty je korygujące. Termin liczony jest od dnia przekazania dokumentów do ZUS w formie elektronicznej bądź papierowej. Zmiany te zostały wprowadzone od 01 stycznia 2012 na mocy tzw.ustawy destrukcyjnej, tj. ustawy z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców – (Dz.U. nr 232, poz.1378). Skrócenie tego okresu jest konsekwencją redukcji od 01 stycznia 2012 r.do pięciu lat okresu przedawnienia należności firm wobec ZUS  z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Natomiast dokumenty związane z opłacaniem składek  określa natomiast ustawa o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z jej art. 125 a płatnik składek musi przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń  na podstawie których ZUS ustala podstawę wymiaru emerytury  lub renty  przez 50 lat od dnia zakończenia zatrudnienia danego pracownika.