kary

Do 15 marca kolejne obowiązkowe sprawozdanie

  Właściciel gabinetu stomatologicznego może zostać ukarany karą finansową nawet do 10tys.zł, jeśli nie złoży w terminie do 15 marca  zbiorczego zestawienia danych o wytworzonych odpadach. Dokument powinien złożyć w urzędzie marszałkowskim właściwym dla miejsca wytwarzania śmieci. Dentysta ma obowiązek prowadzić ilościową i jakościową ewidencję  odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Dane należy przechowywać przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym powstały. Według prowadzonej ewidencji właściciel gabinetu sporządza informację, która przekazuje do urzędu marszałkowskiego.

Zbiorcze zestawienie danych powinno zawierać następujące informacje:

  •  rodzaj i ilości odpadów,
  • sposoby gospodarowania nimi
  • oraz informacja o instalacjach i urządzeniach, które służą do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.