obowiązki przredsiębiorcy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – limit na 2014 rok

Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.):

Art. 6. 4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 633.450 zł (równowartość 150.000 euro) ,
  • b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 633.450 zł (równowartość 150.000 euro);

2) rozpoczną wykonywanie działalności w 2014 r. i nie będą korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2014 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2013 r. nie przekroczą kwoty 105.575 zł (równowartość 25.000 euro).

Wysokość limitu jest przeliczana według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 01.10.2013 
źródło : Gazeta Podatkowa nr 86 (1023) z dnia 28.10.2013