ZUS

Emerytem będzie każdy

 

ZUS wymaga od ubiegającego się o emeryturę  dokumentów świadczących o  stażu  pracy, wynagradzaniu, okresach ubezpieczenia.

Zdarza się, że ZUS kwestionuje świadectwa pracy, potwierdzenia wysokości zarobków z powodu niedokładnie odbitej pieczątki bądź podpisu obowiązkowego w danym okresie.

Kandydaci zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji, jednak co zrobić gdy dana firma przekształciła się w inny podmiot bądź została zlikwidowana.

 

Pomocne  będą bazy danych zlikwidowanych firm:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych  http://ewidencja.archiwa.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  http://www.zus.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza 00-013 Warszawa, ul. Jasna 1  http://www.krs.org.pl

– Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej z siedzibą w Milanówku

    05-822 Milanówek, ul. Stefana Okrzei 1, skr. poczt. 164

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich  http://www.sap.waw.pl

Za styczeń 2012 zapłacimy nowe składki ZUS

Składki zus za miesiąc styczeń 2012 płatne do 10 -tego lutego

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek, są wyższe po zmianie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  • Składka na ubezpieczenie społeczne łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:    51 – 133,39 zł
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne :  52 – 254,55 zł

Razem składki za miesiąc styczeń łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 387,94 zł


  • Składka na ubezpieczenie społeczne  bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 51 – 122,36 zł
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne :  52 – 254,55 zł

Razem składki za miesiąc styczeń bez składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe: 376,91 zł

 

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych  za miesiąc styczeń 2012 wynoszą:

  • Składka na ubezpieczenie społeczne łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 51- 627,07 zł
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 52 – 254,55zł
  • Składka na fundusz pracy: 53 – 51,83 zł

Razem składki za miesiąc styczeń łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym : 933,45 zł

 

  • Składka na ubezpieczenie społeczne  bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 51 – 575,24 zł
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 52 – 254,55 zł
  • Składka na fundusz pracy: 53 – 51,83 zł

Razem składki za miesiąc styczeń bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 881,62zł

Dokumenty ZUS najlepiej trzymać 50 lat

 

Z dziesięciu  lat do pięciu lat został skrócony okres, przez który płatnik składek jest zobowiązany przechowywać kopie dokumentów rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz  dokumenty je korygujące. Termin liczony jest od dnia przekazania dokumentów do ZUS w formie elektronicznej bądź papierowej. Zmiany te zostały wprowadzone od 01 stycznia 2012 na mocy tzw.ustawy destrukcyjnej, tj. ustawy z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców – (Dz.U. nr 232, poz.1378). Skrócenie tego okresu jest konsekwencją redukcji od 01 stycznia 2012 r.do pięciu lat okresu przedawnienia należności firm wobec ZUS  z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Natomiast dokumenty związane z opłacaniem składek  określa natomiast ustawa o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z jej art. 125 a płatnik składek musi przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń  na podstawie których ZUS ustala podstawę wymiaru emerytury  lub renty  przez 50 lat od dnia zakończenia zatrudnienia danego pracownika.